Conference Title: 5th International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language (5. Uluslararası Yabancı Dil olarak Türkçenin Öğretimi Kongresi)


Presentation Title: Türkçenin Yabancı Dil olarak Öğretiminde Bu, Şu, O Gösterme Sıfatları ve Gösterme Alanı

Presenters: Elena Demiriz, Aslı Bektaş

a. Brief information about the conference :

5. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Kongresi, 27-28 Haziran 2019 tarihlerinde Atina’da yapıldı. Kongreler, Türçe’nin yaygınlaştırma amacı ile her yıl farklı bir ülkede, o ülkedeki Türkçe öğretimi yapılan bir akademik birim ile ortak olarak düzenlenmektedir. Bu yıl kongre, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve National and Kapodistrian Üniversity of Athens tarafından organize edildi.

b. Brief information about our presentation:

Gösterme sıfatları (GS) yabancı dil eğitiminde öncelikli öğretilen konulardan biridir. Kişisel oryantasyonda önemli bir rol oynamasına rağmen, üzerinde çok durulmayan ve sadece uzaklık – yakınlık gibi mesafe ilişkisini vurgulayan bir konu olarak ele alınmaktadır.
Dillerde ikili ya da üçlü gösterme alanına sahip olan gösterme sıfatları, Türkçede de üçlü sistemde karşımıza çıkar. Ancak Türkçede bilinen üçlü sistemlerden daha farklı bir durum söz konusudur. Konuyla ilgili yayınlanmış araştırmalar bulunmasına rağmen varılan sonuçlar bazı
kullanımları açıklayamamakta ya da dikkate almamaktadır. Nitel araştırma yöntemi ile anadili konuşucuları üzerinde yaptığımız çalışmamızda bu, şu, o göstericilerinin gösterme alanı içindeki tüm kullanımları teorik olarak Elena Demiriz tarafından açıklanmaktadır. Konunun A1 seviyesinde, Türkçe derslerinde nasıl ele alındığı, sorunlar ve çözüm önerileri Aslı Bektaş tarafından açıklanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Bu, Şu, O, Gösterme Alanı, Gösterme Sıfatları

c. “Highlights from the Conference”

Kongre katılımcılarının çoğu Türkiye’den gelmişti. Davetli konuşmacılar, Göttingen, Başkent, Galatasaray, İstanbul ve Ankara Üniversitesi profesörleriydi. Yunanistan ve bazı diğer Avrupa ülkelerinden de alanda görev yapan katılımcılar bulunmaktaydı.
Kongre alt başlığı her ne kadar “Türkçenin Yabancı Dil olarak Öğretiminde Teknoloji Kullanımı” olsa da, en çok üzerinde durulan konu yabancı dil olarak Türkçe eğitiminin ayrı bir branş olarak tahsis edilmesi ve gelişmesi için gereken çalışmalardı.
Alana yönelik sorunlar üzerinde durulması, farklı şehir hatta ülkelerde dahi benzer problemlere yönelik çözüm arayışları açısından yapılan fikir paylaşımları açısından yararlı bir kongreydi.

Açılış toplantısından sonra sunumlar sectionlar bazında yapıldı.
Kongre’nin ana konularından bazıları aşağıdaki gibidir:
– Türkçe öğretiminde dilbilim bilgilerinin kullanılması,
– Türkçe eğitiminde modern digital araçlar, teknoloji ve yöntemler,
– Akademik Dil olarak Türkçe öğretimi,
– Türkçe ders kitaplarının derste kullanılabilirliği,
– İki dillilik (Yunanca-Türkçe),
– Türkçe’de farklı dil becerilerinin öğretimi,
– Yabancı dil olarak Türkçe öğretmenlerinin yetiştirilmesi,
– Türkçe’nin farklı ülkelerde eğitim durumu