Conference Title: 14. Türkischer Internationaler Germanistik Kongress (14. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi)
Presentation Title: August Bebels “Die mohammedanisch-arabische Kulturperiode”- Ein Blick auf die Kritik am Orientalismus (August Bebel’in “Hz. Muhammed ve Arap İslam Kültürü Dönemi” eserinde oryantalizm eleştirisi)

 

a. Brief information about the conference :
The conference was held on October 25–27, 2018, at Atatürk University in Erzurum and included a wide range of presentations in German Studies, Turkish and German Comparative Studies and Translation Studies.

b. Brief information about my presentation:
The topic of the congress was “Ex Oriente Lux”: Orient in der deutschen Sprache, Literatur und Kultur”, which is in Turkish: “Güneş Doğu’dan yükselir – Alman Dilinde, Edebiyatında ve Kültüründe Doğu İzleği”. For that reason, I decided to prepare a presentation about August Bebels above mentioned text, which is directly connected to the topic, but not very well known in the German Studies. The abstract and the presentation itself was in German. However, here is a brief summary of it in Turkish:
Erken modern dönemde ticari kapitalizmin gelişimiyle yükselen şehir devletlerine dayanan Avrupa entelektüelleri, İslam ve Doğu uygarlığını durağan, bireysel özgürlüklerin olmadığı, despotik toplumlar olarak tanımlamaktaydılar. Doğu’yu kendisinin temsil ettiği değerlerin zıttı olarak gören Batı, sanayi kapitalizminin geliştiği ve sömürgeciliğin kapitalizme uluslararası hegemonya sağladığı dönemde, artık Doğu’yu “eşit” bir rakibi olarak değil hâkimiyetine aldığı, sermayesinin pazarı olarak görmekteydi.
Çıkış noktası olarak “eşit” olunmadığı fikrine dayalı yaklaşım Batı’da düşünsel ortamı domine ederken Avrupa’nın ve özellikle de Almanya’nın sosyalist düşünürlerinin tutumu merak konusudur. Kendi ülkelerinde burjuva toplumunun temellerini eleştiren sosyalistler, burjuva değerlerinin eksikliği üzerinden tanımlanmaya başlanan İslam ve Doğu toplumlarına yönelik şüphesiz farklı bir yaklaşım sergilediler. Nitekim oryantalist söylem sadece Doğu’yu şekillendirmek için değil, kapitalizmi yücelterek hızla büyüyen isçi sınıfı üzerinde hâkimiyet kurmak için kullanılmaktaydı. Bundan dolayı Avrupa’da sosyalist akımlar bir uygarlık olarak kapitalizmi eleştirirken onun Doğu’ya bakışını da eleştirmişlerdi. Bu bağlamda Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin yöneticilerinden August Bebel’in “Hz. Muhammed ve Arap İslam Kültürü Dönemi” adlı yapıtı Batılı düşünürlerin oryantalist yaklaşımına topyekûn bir eleştiri niteliğindedir.
Bu çalışma August Bebel’in “Hz. Muhammed ve Arap İslam Kültürü Dönemi” eserinde oryantalist bakış açısına getirdiği eleştiriyi ortaya koymayı hedeflemektedir. Bebel yalnızca eleştirmekle kalmamış, Doğu’ya nasıl yaklaşılması gerektiğine dair önermede bulunmuştur. Bu çalışma aracılığıyla bu çok erken tarihte yapılan önermenin bugün açısından taşıdığı öneme ve geçerliliğe dikkat çekilecektir.
Anahtar kelimeler: August Bebel, Hz. Muhammed ve Arap İslam Kültürü Dönemi, Oryantalizm, Alman sosyalistler, Doğu

c. “Highlights from the Conference”
The three-day conference included concurrent sessions about German Literature, Comparative Literature, Translation, 18th & 19th Century Literature and Linguistics.
I was able to attend the second and the third day of the conference due to my schedule in ScOLa overlapping the first day of the organization. I had to choose some of these concurrent sessions throughout the conference and the ones I picked gave me insight into different areas. I was very lucky to follow a session about examples of German Literature where prejudices against eastern societies were defeated. As for my presentation, I delivered my speech on the second day of the conference and it became a very nice session. Especially some colleagues from Ankara were really interested and after the session a very well-known prof. told me that she didn’t know about this text and never heard that Bebel had such opinions about the East, as they were presented in my presentation.
All in all, it was a very fruitful conference for me.